សហភាពសូវៀតជាអ្នកនៅពីក្រោយថ្ងៃ ៧មករា _ The Soviet Union helped to date 7January 1979 - YouTubeLoading...