இதை தடவினால் 5 நாளில் பாத வெடிப்பு இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விடும் | remedy for foot crack - YouTubeLoading...