3 நாள் மட்டும் தடவுங்க குதிகால் வலி, பாதவெடிப்பு நிரந்தரமாக சரியாகிவிடும் | foot crack - YouTubeLoading...