സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലേക് ക്ഷണിച്ച പ്രാധാന മന്ത്രിക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാന്‍റ് മുഫ്തി കൊടുത്ത മറുപടി - YouTubeLoading...