இந்த ஒரு பொருள் தடவினால் போதும் ஒரே நாளில் கழுத்து கருமை மறந்துவிடும் | dark necks - YouTubeLoading...