ફોન મા બોલે તે બાયલો કેવાય તાકાત હોય તો સામે આવ// ગબર ઠાકોર - YouTubeLoading...