ਭੈਰੋਂ ਜਤੀ ਤੇ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਨੇ ਭੈਰੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਨ ਬਣਾਇਆ. - YouTubeLoading...