இதை குடித்தால் செரிமாணத்தை சரிசெய்து மூளையை புத்துணர்ச்சியாக வைக்கும்| fuljar soda - YouTube



Loading...