பால் கூட இதை சேர்த்து தடவினால் மூன்று நாளில் வாய் சுற்றி உள்ள கருமை மறைந்துவிடும் | மங்கு மறைய | - YouTubeLoading...